Deklaracja zgodnosci ue

Deklaracja zgodności WE jest wtedy pisemne oświadczenie realizowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego towar jest tożsamy z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do zrealizowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze gdyby więc potrzebne (ponieważ płynie z specjalnych przepisów) wyroby te potrzebują kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest zakładana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią owo właśnie zwane moduły i charakteryzuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki pewno ją wyszukać według swego zadowolenia z propozycje pokazanych mu w dyrektywie i interesujących danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może opierać się jedynie z jednego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to zdane procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i efekty działań są dokumentowane. Producent przychodzi na wyrobach, jakie mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z obecnego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia plus jest właściwy z prawymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a także gdyby jest więc wymagane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest dobre z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich sprowadza się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może uzyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że wykonywa on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań powiązanych z ochroną zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie że stać przedstawiony do zakupu ani zostać nadany w stosowanie na terytorium Unii Europejskiej. Deklaracja jest przechowywana przez producenta bądź w sukcesu jeśli jest on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.