Planeta ziemia kl 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie być znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w formie, gdyby nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia korzystanie w niej jakichś standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy siedzą w niej elementy w perspektywy gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak jest - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie jest w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - płaci się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania oraz higieny pracy.